常见webtest的简单介绍


    每一个在日本就职的学生,无论日本人还是外国人,都不会对webtest这个词感到陌生。所谓webtest就相当于我们俗称的网测,企业通常会直接选择人才公司的专门测试题库,让求职者在规定时间内解答一系列包括言语,数学,逻辑,性格等测试题,通过答题的正确率和科学的性格分析对学生进行评估,短时间内在大量求职者中筛选相对适合自己公司的人才。

    特别是近几年,webtest几乎涵盖所有业界所有公司。一些外资企业和大手日企,因为求职人数极多,为了省时省力的筛选人才,更是直接在webtest上设置合格线,没有达到合格线的人,则可能直接丧失接下来选考的资格。

    不夸张的说,webtest是除了企业申请表(Entry Sheet,简称ES)之外的又一道重要关卡。然而webtest种类繁多,内容各不相同,不同的考试对学生测试的侧重点也不尽相同。今天就给大家介绍一下最常见的几种webtest。

    总体来说,最常见的webtest可以分为四种:SPI玉手箱TG-webweb-CAB

SPI

    SPI是Synthetic Personality Inventory的缩写,翻译过来就是综合个性评价,是求职者最常遇到的一种webtest。很多企业都使用SPI作为自己的选拔考试,这其中包括知名外资咨询Boston Consulting Group(BCG),日本的几大综合商社等等。

    SPI的内容通常包括“适性测试”“能力测试”两部分。

    “适性测试”就是我们通常说的性格测试,一共100~250问左右,通常是让求职者根据过往的经历和经验选择自己最符合的一项,题目简单,只要根据实际情况作答就可以了。值得注意的是,很多同学为了显示自己很有能力,会在答题过程中选择一些不符合自己的选项,以达到粉饰缺点的目的,让自己看起来更加完美。适当的加分并非完全不可取,但一定要注意题目里的陷阱,以及千万不可前后矛盾。举个例子来讲,据说有同学遇到过这样的题目,题目问在以往的生活经历中是否有过说谎的行为,这个可能就是一个小的陷阱。虽然不排除有同学真的从没说谎过,但这个概率应该是很低很低的,作为普通人来说,或多或少都会有一些说谎的经历,当然也包括善意的谎言。所以,如果在这种情况下,选择完全没有这个选项可能就会被认为有问题。而前后矛盾就更容易理解了,题目里有时会由前后相关的题目,如果前面选择了并不完全符合的自己选项,到后面的问题又没有意识,可能就会出现前后自相矛盾的情况,这种矛盾会影响最后对整个人的评价,是在性格测试里很忌讳的。

    能力测试则是日语和数学测试。数学题目大概是高中生水平,一些基础的集合,运算和概率问题,只要平常心去做,不会很难。日语则通常是留学生的难关,因为测试内容不仅包括常见的词汇理解和阅读,还有句子填空,排序,甚至词法和语法的测试。不仅留学生觉得困难,很多日本人也觉得并不容易。这就需要事前做一些基础学习,对基本的类型稍加掌握,再去参加考试。

    另外,上面提到的适性测试和能力测试是SPI的必考内容。然而,根据企业的不同,可能还会出现option test,也就是选择测试

    选择测试的内容包括英文和构造把握力两部分,是否会有选择测试以及选择测试里是考英文考构造把握还是两项都考,则是根据企业的要求各有不同。英文测试的内容包括词汇(同义词,反义词,词义说明等),句子填空,改错,阅读等。题目本身难度不是很高,对常见词的词汇量有一定要求。而构造把握力则是比较特别的一部分,通常是给四或五句话,根据每句话的内容和性质进行分类。题目包括言语和非言语两类。言语是通过句子结构,前后句的关系进行判断;非言语则类似数学问题,要找到结题的关键思路,并且根据思路的同异进行判断。开始接触构造把握力测试会觉得无从下手,但只要找到方法,也不是不可攻克。

    SPI的考试形式一般分为三种。

    第一种是test center,就是到指定的考场去考试。一般来说,企业会发给你一个链接,自己在网上报名,选择考试时间和地点,并在指定的时间和考点进行考试。值得注意的是,考试结果在一年内始终有效,也就是说,如果你考出了自己认为不错的成绩,只要是一年之内,可以用这个成绩报名所有公司。但是,一旦重新参加考试,上一次的成绩会自动被刷新,再也不可使用。也就是说,每一次只能使用最新一次考试的考试成绩。因为考试成绩直接送往企业,学生本人是不会清楚地知道考试成绩的,所以究竟考的好不好,可不可以一次通用,也是就职学生需要考虑的策略问题。通常来说,优秀的企业相对要求也比较高,有些甚至要达到90%以上的正确率才能通过。但是同样的,如果你的成绩通过了一个SPI难关企业,那么其他企业也就可以安心使用了。根据实际经验来说,如果你的SPI通过了BCG的一次选考,那么你就可以一劳永逸,用这个成绩报名其他企业,基本也不会有任何问题。

    第二种是In house CBT,基本与test center相似,只是考试地点改为企业,而考试成绩也仅对选考企业本身有效,不可以用于申请其他公司。

    第三种是web testing,是用自己的电脑登陆进行考试。考试内容与test center相同,优点是不用特意去考场,在自己家里就可以完成,但同样,考试成绩也仅仅一次有效。总体来说,SPI考试的内容相对其他webtest要容易一些,所以如果对SPI有胆心的同学可以先报名一些“练手”企业练习。

玉手箱

    玉手箱由日本SHL社开发,是近年采用率越来越高的webtest。玉手箱和刚刚提到的web testing一样,不必去指定考场,用自己的电脑就可以登陆进行考试。但是测试内容却与web testing完全不同。最大的区别就是,玉手箱的题目数量更多更难,对快速的情报掌握和情报分析有很高的要求。

    出题内容主要包括言语非言语英语性格四项。

    言语主要就是日语阅读理解,在很短的时间内迅速阅读文章,找到作者的逻辑,想要表达的主题,选出最符合文章大意和作者意图的选项。

    非言语主要是数学问题,其中包括最基本的四则运算题,图表理解题,和空栏推测题。四则运算题是在短时间内进行大量的简单四则运算,要求解题速度和准确率。图表理解题和空栏推测题都是从大量的情报中找到自己想要的然后通过计算或者推理来得到答案。

    英语的内容为英文的阅读理解。英文文章与题目本身不难,但因时间紧迫十分要求速度。

    性格测试则与SPI类似,都是根据自己的经历和经验选择最符合自己的选项。

    总体来说,玉手箱题目偏难,很难有人在规定时间内答完所有题目,与SPI相比,更要求速度和能力。

TG-web

    TG-web也是近几年越来越人气的一种webtest,像著名的啤酒公司麒麟就是TG-web测试的忠实用户。TG-web也是在家里即可完成的测试,内容包括言语,数学,英语,性格四部分。

    言语部分为长文的阅读理解,内容难懂,难度较大。而数学部分,相比以上两种,TG-web的题目更加非主流一些,难度也更大。内容更像是中小学生的奥林匹克数学题,而并非一般的计算。又因为时间的紧迫,就使得解题方法和解题思维十分重要,有些题目可能找对方法很快就可以算出来,而找不到阶梯门路则可能费时又伤神。

Web-CAB

    Web-CAB与玉手箱相同,也是SHL社开发的产品,不用通过指定考场,在家里就可以完成考试。相比前面几种测试,Web-CAB的采用率没有很高,内容包括能力和性格两部分。

    性格部分与玉手箱类似,而能力部分相比玉手箱的题目,web-CAB除了计算之外,多了暗号推理和找规律的题目。此类题目题型比较生僻,刚开始做会觉得无从下手,解题时间也会很长,但是经过反复练习,一定会有提高。市面上有出售Web-CAB的习题练习,可以从简单的问题开始慢慢练习,训练自己解题的思维。

总结

常见webtest考试


    以上,我们概括总结了四中最常见的webtest考试内容(上图),这几中webtest几乎可以涵盖95%以上的大手企业。而除了这些,有时企业还会选择一些配套的辅助测试。比如TAL测试就常常会作为辅助测试和上面提到的某种webtest同时出现,对求职者进行考察。TAL的考察内容通常为用给定的图形组合贴图完成作画,测试简单又轻松,但同时因为没有标准答案而很难思考解题对策。

    总体来说,webtest作为公司选考的一环,近几年来越来越被被企业重视,而留学生因为语言劣势,在webtest中也并不占优。这就更要求我们要重视webtest,提前做好练习,不打无准备之仗。接下来的文章里,我们将会对常见的webtest进行逐一分析,明确考试内容,复习方法,以及采用企业等等,力求帮助大家在webtest的战场上做一个常胜将军。

执笔:Momo

就职教科书

 • 我有话说
 • facebook
 • weibo

最新评论

 • jonn2
  2023.07.21

  comment5, <a href="https://orderbuycheap.com/nexium.html">buy nexium</a>, [url="https://orderbuycheap.com/nexium.html"]buy nexium[/url], https://orderbuycheap.com/nexium.html buy nexium, 8),

 • jonn2
  2023.07.21

  comment2, <a href="https://buynowget.com/order-danocrine-online-en.html">buy danocrine online</a>, [url="https://buynowget.com/order-danocrine-online-en.html"]buy danocrine online[/url], https://buynowget.com/order-danocrine-online-en.html buy danocrine online, >:), <a href="https://costmedbuy.com/categories/Men's-Health/Speman">buy speman</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Men's-Health/Speman"]buy speman[/url], https://costmedbuy.com/categories/Men's-Health/Speman buy speman, :-OOO, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Biaxin">buy biaxin</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Biaxin"]buy biaxin[/url], https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Biaxin buy biaxin, 9372, <a href="https://getbuycheap.org.uk/indocin">buy indocin</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/indocin"]buy indocin[/url], https://getbuycheap.org.uk/indocin buy indocin, 028871, <a href="https://buynowget.com/order-methotrexate-online-en.html">where to buy methotrexate</a>, [url="https://buynowget.com/order-methotrexate-online-en.html"]where to buy methotrexate[/url], https://buynowget.com/order-methotrexate-online-en.html where to buy methotrexate, :-)), <a href="https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Ponstel">buy ponstel online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Ponstel"]buy ponstel online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Ponstel buy ponstel online, >:DDD, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Herbals/Evecare">buy evecare</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Herbals/Evecare"]buy evecare[/url], https://costmedbuy.com/categories/Herbals/Evecare buy evecare, >:]]], <a href="https://buynowget.com/order-cymbalta-online-en.html">buy cymbalta</a>, [url="https://buynowget.com/order-cymbalta-online-en.html"]buy cymbalta[/url], https://buynowget.com/order-cymbalta-online-en.html buy cymbalta, >:-))), <a href="https://orderbuycheap.com/zyvox.html">cheap zyvox</a>, [url="https://orderbuycheap.com/zyvox.html"]cheap zyvox[/url], https://orderbuycheap.com/zyvox.html cheap zyvox, 604881, <a href="https://getbuycheap.org.uk/avodart">avodart buy</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/avodart"]avodart buy[/url], https://getbuycheap.org.uk/avodart avodart buy, vvonl, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-5">buy atorlip 5 online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-5"]buy atorlip 5 online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-5 buy atorlip 5 online, zxs, <a href="https://getbuycheap.org.uk/xalatan">xalatan</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/xalatan"]xalatan[/url], https://getbuycheap.org.uk/xalatan xalatan, 312, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Serophene">buy serophene</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Serophene"]buy serophene[/url], https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Serophene buy serophene, 785409, <a href="https://medcostbuy.co.uk/order-nortriptyline.html">buy nortriptyline</a>, [url="https://medcostbuy.co.uk/order-nortriptyline.html"]buy nortriptyline[/url], https://medcostbuy.co.uk/order-nortriptyline.html buy nortriptyline, csuxb, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Deltasone">buy deltasone online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Deltasone"]buy deltasone online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Deltasone buy deltasone online, =-[, <a href="https://getbuycheap.org.uk/lopid">buy lopid online</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/lopid"]buy lopid online[/url], https://getbuycheap.org.uk/lopid buy lopid online, 296459, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Flagyl-ER">buy flagyl er online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Flagyl-ER"]buy flagyl er online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Flagyl-ER buy flagyl er online, :P, <a href="https://orderbuycheap.com/synthroid.html">buy synthroid</a>, [url="https://orderbuycheap.com/synthroid.html"]buy synthroid[/url], https://orderbuycheap.com/synthroid.html buy synthroid, 650, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Seroflo">buy seroflo</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Seroflo"]buy seroflo[/url], https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Seroflo buy seroflo, =]]], <a href="https://getbuycheap.org.uk/rogaine-5">rogaine 5 for sale</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/rogaine-5"]rogaine 5 for sale[/url], https://getbuycheap.org.uk/rogaine-5 rogaine 5 for sale, >:-OOO, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Toprol-XL">buy toprol xl</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Toprol-XL"]buy toprol xl[/url], https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Toprol-XL buy toprol xl, ehb, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Torsemide">buy torsemide online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Torsemide"]buy torsemide online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Torsemide buy torsemide online, 415, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Estrace">buy estrace</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Estrace"]buy estrace[/url], https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Estrace buy estrace, 186279, <a href="https://buynowget.com/order-acticin-online-en.html">acticin buy online</a>, [url="https://buynowget.com/order-acticin-online-en.html"]acticin buy online[/url], https://buynowget.com/order-acticin-online-en.html acticin buy online, >:-[[[, <a href="https://buynowget.com/order-ophthacare-online-en.html">buy ophthacare online</a>, [url="https://buynowget.com/order-ophthacare-online-en.html"]buy ophthacare online[/url], https://buynowget.com/order-ophthacare-online-en.html buy ophthacare online, 671,

 • jonn3
  2023.07.21

  comment2, <a href="https://buynowget.com/order-danocrine-online-en.html">where to buy danocrine</a>, [url="https://buynowget.com/order-danocrine-online-en.html"]where to buy danocrine[/url], https://buynowget.com/order-danocrine-online-en.html where to buy danocrine, inby, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Men's-Health/Speman">buy speman</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Men's-Health/Speman"]buy speman[/url], https://costmedbuy.com/categories/Men's-Health/Speman buy speman, 6423, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Biaxin">buy biaxin</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Biaxin"]buy biaxin[/url], https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Biaxin buy biaxin, >:), <a href="https://getbuycheap.org.uk/indocin">buy indocin online</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/indocin"]buy indocin online[/url], https://getbuycheap.org.uk/indocin buy indocin online, 0842, <a href="https://buynowget.com/order-methotrexate-online-en.html">methotrexate buy online</a>, [url="https://buynowget.com/order-methotrexate-online-en.html"]methotrexate buy online[/url], https://buynowget.com/order-methotrexate-online-en.html methotrexate buy online, qoolr, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Ponstel">buy ponstel online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Ponstel"]buy ponstel online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Ponstel buy ponstel online, 51976, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Herbals/Evecare">buy evecare online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Herbals/Evecare"]buy evecare online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Herbals/Evecare buy evecare online, >:-[[[, <a href="https://buynowget.com/order-cymbalta-online-en.html">cymbalta buy online</a>, [url="https://buynowget.com/order-cymbalta-online-en.html"]cymbalta buy online[/url], https://buynowget.com/order-cymbalta-online-en.html cymbalta buy online, %)), <a href="https://orderbuycheap.com/zyvox.html">buy zyvox</a>, [url="https://orderbuycheap.com/zyvox.html"]buy zyvox[/url], https://orderbuycheap.com/zyvox.html buy zyvox, >:-[[[, <a href="https://getbuycheap.org.uk/avodart">avodart for sale</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/avodart"]avodart for sale[/url], https://getbuycheap.org.uk/avodart avodart for sale, 364426, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-5">buy atorlip 5 online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-5"]buy atorlip 5 online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-5 buy atorlip 5 online, qlhiw, <a href="https://getbuycheap.org.uk/xalatan">xalatan</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/xalatan"]xalatan[/url], https://getbuycheap.org.uk/xalatan xalatan, 45677, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Serophene">buy serophene</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Serophene"]buy serophene[/url], https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Serophene buy serophene, 22111, <a href="https://medcostbuy.co.uk/order-nortriptyline.html">nortriptyline buy</a>, [url="https://medcostbuy.co.uk/order-nortriptyline.html"]nortriptyline buy[/url], https://medcostbuy.co.uk/order-nortriptyline.html nortriptyline buy, 46884, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Deltasone">buy deltasone online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Deltasone"]buy deltasone online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Deltasone buy deltasone online, psj, <a href="https://getbuycheap.org.uk/lopid">lopid buy</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/lopid"]lopid buy[/url], https://getbuycheap.org.uk/lopid lopid buy, 599073, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Flagyl-ER">buy flagyl er</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Flagyl-ER"]buy flagyl er[/url], https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Flagyl-ER buy flagyl er, dulfcn, <a href="https://orderbuycheap.com/synthroid.html">where to buy synthroid</a>, [url="https://orderbuycheap.com/synthroid.html"]where to buy synthroid[/url], https://orderbuycheap.com/synthroid.html where to buy synthroid, 496332, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Seroflo">buy seroflo</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Seroflo"]buy seroflo[/url], https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Seroflo buy seroflo, 5815, <a href="https://getbuycheap.org.uk/rogaine-5">rogaine 5 buy</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/rogaine-5"]rogaine 5 buy[/url], https://getbuycheap.org.uk/rogaine-5 rogaine 5 buy, zto, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Toprol-XL">buy toprol xl</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Toprol-XL"]buy toprol xl[/url], https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Toprol-XL buy toprol xl, alm, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Torsemide">buy torsemide</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Torsemide"]buy torsemide[/url], https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Torsemide buy torsemide, trgrg, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Estrace">buy estrace</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Estrace"]buy estrace[/url], https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Estrace buy estrace, 939, <a href="https://buynowget.com/order-acticin-online-en.html">buy acticin</a>, [url="https://buynowget.com/order-acticin-online-en.html"]buy acticin[/url], https://buynowget.com/order-acticin-online-en.html buy acticin, 90696, <a href="https://buynowget.com/order-ophthacare-online-en.html">buy ophthacare online</a>, [url="https://buynowget.com/order-ophthacare-online-en.html"]buy ophthacare online[/url], https://buynowget.com/order-ophthacare-online-en.html buy ophthacare online, 191,

 • jonn1
  2023.07.21

  comment5, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Doxazosin">buy doxazosin</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Doxazosin"]buy doxazosin[/url], https://costmedbuy.com/categories/Gastrointestinal/Doxazosin buy doxazosin, :DDD, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Benadryl">buy benadryl</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Benadryl"]buy benadryl[/url], https://costmedbuy.com/categories/Allergies/Benadryl buy benadryl, >:OOO, <a href="https://getbuycheap.org.uk/hyzaar">where to buy hyzaar</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/hyzaar"]where to buy hyzaar[/url], https://getbuycheap.org.uk/hyzaar where to buy hyzaar, :[[[, <a href="https://buynowget.com/order-vermox-online-en.html">buy vermox</a>, [url="https://buynowget.com/order-vermox-online-en.html"]buy vermox[/url], https://buynowget.com/order-vermox-online-en.html buy vermox, gtwc, <a href="https://orderbuycheap.com/beloc.html">buy beloc</a>, [url="https://orderbuycheap.com/beloc.html"]buy beloc[/url], https://orderbuycheap.com/beloc.html buy beloc, :]]], <a href="https://getbuycheap.org.uk/dramamine">where to buy dramamine</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/dramamine"]where to buy dramamine[/url], https://getbuycheap.org.uk/dramamine where to buy dramamine, movaf, <a href="https://orderbuycheap.com/risperdal.html">buy risperdal</a>, [url="https://orderbuycheap.com/risperdal.html"]buy risperdal[/url], https://orderbuycheap.com/risperdal.html buy risperdal, :P, <a href="https://orderbuycheap.com/evecare.html">evecare buy online</a>, [url="https://orderbuycheap.com/evecare.html"]evecare buy online[/url], https://orderbuycheap.com/evecare.html evecare buy online, 8877, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Other/Methotrexate">buy methotrexate</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Other/Methotrexate"]buy methotrexate[/url], https://costmedbuy.com/categories/Other/Methotrexate buy methotrexate, =-DD, <a href="https://orderbuycheap.com/viramune.html">viramune buy</a>, [url="https://orderbuycheap.com/viramune.html"]viramune buy[/url], https://orderbuycheap.com/viramune.html viramune buy, 20354, <a href="https://orderbuycheap.com/floxin.html">cheap floxin</a>, [url="https://orderbuycheap.com/floxin.html"]cheap floxin[/url], https://orderbuycheap.com/floxin.html cheap floxin, 6267, <a href="https://medcostbuy.co.uk/order-augmentin.html">buy augmentin online</a>, [url="https://medcostbuy.co.uk/order-augmentin.html"]buy augmentin online[/url], https://medcostbuy.co.uk/order-augmentin.html buy augmentin online, >:O, <a href="https://getbuycheap.org.uk/benicar">where to buy benicar</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/benicar"]where to buy benicar[/url], https://getbuycheap.org.uk/benicar where to buy benicar, %O, <a href="https://getbuycheap.org.uk/baycip">baycip</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/baycip"]baycip[/url], https://getbuycheap.org.uk/baycip baycip, vcgtnk, <a href="https://orderbuycheap.com/bupron_sr.html">where to buy bupron sr</a>, [url="https://orderbuycheap.com/bupron_sr.html"]where to buy bupron sr[/url], https://orderbuycheap.com/bupron_sr.html where to buy bupron sr, yxq, <a href="https://getbuycheap.org.uk/zyprexa">zyprexa buy</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/zyprexa"]zyprexa buy[/url], https://getbuycheap.org.uk/zyprexa zyprexa buy, =)), <a href="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Careprost">buy careprost</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Careprost"]buy careprost[/url], https://costmedbuy.com/categories/Woman's-Health/Careprost buy careprost, 1875, <a href="https://orderbuycheap.com/super-kamagra.html">super kamagra buy online</a>, [url="https://orderbuycheap.com/super-kamagra.html"]super kamagra buy online[/url], https://orderbuycheap.com/super-kamagra.html super kamagra buy online, =D, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Erectile-Dysfunction/Super-P-Force">buy super p force</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Erectile-Dysfunction/Super-P-Force"]buy super p force[/url], https://costmedbuy.com/categories/Erectile-Dysfunction/Super-P-Force buy super p force, :-]], <a href="https://buynowget.com/order-forzest-online-en.html">cheap forzest</a>, [url="https://buynowget.com/order-forzest-online-en.html"]cheap forzest[/url], https://buynowget.com/order-forzest-online-en.html cheap forzest, cruoi, <a href="https://getbuycheap.org.uk/zestril">where to buy zestril</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/zestril"]where to buy zestril[/url], https://getbuycheap.org.uk/zestril where to buy zestril, rboh, <a href="https://getbuycheap.org.uk/lozol">lozol for sale</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/lozol"]lozol for sale[/url], https://getbuycheap.org.uk/lozol lozol for sale, %-)), <a href="https://orderbuycheap.com/strattera.html">strattera buy</a>, [url="https://orderbuycheap.com/strattera.html"]strattera buy[/url], https://orderbuycheap.com/strattera.html strattera buy, 4137, <a href="https://getbuycheap.org.uk/diovan">diovan for sale</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/diovan"]diovan for sale[/url], https://getbuycheap.org.uk/diovan diovan for sale, 931, <a href="https://getbuycheap.org.uk/bystolic">bystolic</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/bystolic"]bystolic[/url], https://getbuycheap.org.uk/bystolic bystolic, yfbq,

 • jonn3
  2023.07.21

  comment2, <a href="https://buynowget.com/order-wellbutrin-online-en.html">buy wellbutrin online</a>, [url="https://buynowget.com/order-wellbutrin-online-en.html"]buy wellbutrin online[/url], https://buynowget.com/order-wellbutrin-online-en.html buy wellbutrin online, 9090, <a href="https://orderbuycheap.com/periactin.html">buy periactin online</a>, [url="https://orderbuycheap.com/periactin.html"]buy periactin online[/url], https://orderbuycheap.com/periactin.html buy periactin online, 140, <a href="https://buynowget.com/order-stromectol-online-en.html">buy stromectol online</a>, [url="https://buynowget.com/order-stromectol-online-en.html"]buy stromectol online[/url], https://buynowget.com/order-stromectol-online-en.html buy stromectol online, rhge, <a href="https://getbuycheap.org.uk/kamagra">kamagra buy</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/kamagra"]kamagra buy[/url], https://getbuycheap.org.uk/kamagra kamagra buy, 8-]], <a href="https://getbuycheap.org.uk/crestor">crestor</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/crestor"]crestor[/url], https://getbuycheap.org.uk/crestor crestor, wkm, <a href="https://getbuycheap.org.uk/danazol">buy danazol online</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/danazol"]buy danazol online[/url], https://getbuycheap.org.uk/danazol buy danazol online, huk, <a href="https://medcostbuy.co.uk/order-motilium.html">order motilium</a>, [url="https://medcostbuy.co.uk/order-motilium.html"]order motilium[/url], https://medcostbuy.co.uk/order-motilium.html order motilium, =-]]], <a href="https://costmedbuy.com/categories/Other/Minomycin">buy minomycin online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Other/Minomycin"]buy minomycin online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Other/Minomycin buy minomycin online, 397, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Altace">buy altace online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Altace"]buy altace online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Altace buy altace online, =-PP, <a href="https://medcostbuy.co.uk/order-isoptin.html">isoptin buy</a>, [url="https://medcostbuy.co.uk/order-isoptin.html"]isoptin buy[/url], https://medcostbuy.co.uk/order-isoptin.html isoptin buy, >:-), <a href="https://getbuycheap.org.uk/clarinex">buy clarinex online</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/clarinex"]buy clarinex online[/url], https://getbuycheap.org.uk/clarinex buy clarinex online, 143, <a href="https://orderbuycheap.com/zocor.html">zocor buy online</a>, [url="https://orderbuycheap.com/zocor.html"]zocor buy online[/url], https://orderbuycheap.com/zocor.html zocor buy online, %-[[, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Skincare/Betnovate">buy betnovate online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Skincare/Betnovate"]buy betnovate online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Skincare/Betnovate buy betnovate online, 24420, <a href="https://getbuycheap.org.uk/fildena">fildena buy</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/fildena"]fildena buy[/url], https://getbuycheap.org.uk/fildena fildena buy, :DD, <a href="https://orderbuycheap.com/ponstel.html">where to buy ponstel</a>, [url="https://orderbuycheap.com/ponstel.html"]where to buy ponstel[/url], https://orderbuycheap.com/ponstel.html where to buy ponstel, 11581, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Shallaki">buy shallaki online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Shallaki"]buy shallaki online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Pain-Relief/Shallaki buy shallaki online, 53737, <a href="https://buynowget.com/order-speman-online-en.html">where to buy speman</a>, [url="https://buynowget.com/order-speman-online-en.html"]where to buy speman[/url], https://buynowget.com/order-speman-online-en.html where to buy speman, 6681, <a href="https://getbuycheap.org.uk/hydrea">hydrea</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/hydrea"]hydrea[/url], https://getbuycheap.org.uk/hydrea hydrea, 70766, <a href="https://getbuycheap.org.uk/lamictal">lamictal buy</a>, [url="https://getbuycheap.org.uk/lamictal"]lamictal buy[/url], https://getbuycheap.org.uk/lamictal lamictal buy, %-)), <a href="https://costmedbuy.com/categories/Erectile-Dysfunction/Fildena">buy fildena</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Erectile-Dysfunction/Fildena"]buy fildena[/url], https://costmedbuy.com/categories/Erectile-Dysfunction/Fildena buy fildena, :-]]], <a href="https://costmedbuy.com/categories/Bestsellers/Cytotec">buy cytotec online</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Bestsellers/Cytotec"]buy cytotec online[/url], https://costmedbuy.com/categories/Bestsellers/Cytotec buy cytotec online, >:OOO, <a href="https://medcostbuy.co.uk/order-vpxl.html">buy vpxl</a>, [url="https://medcostbuy.co.uk/order-vpxl.html"]buy vpxl[/url], https://medcostbuy.co.uk/order-vpxl.html buy vpxl, mbexyx, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-10">buy atorlip 10</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-10"]buy atorlip 10[/url], https://costmedbuy.com/categories/Cholesterol-Lowering/Atorlip-10 buy atorlip 10, 4973, <a href="https://costmedbuy.com/categories/Anti-Fungal/all">buy all</a>, [url="https://costmedbuy.com/categories/Anti-Fungal/all"]buy all[/url], https://costmedbuy.com/categories/Anti-Fungal/all buy all, 74000, <a href="https://medcostbuy.co.uk/order-lithobid.html">cheap lithobid</a>, [url="https://medcostbuy.co.uk/order-lithobid.html"]cheap lithobid[/url], https://medcostbuy.co.uk/order-lithobid.html cheap lithobid, =)),